Måling av radon i inneluft

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet anbefaler at alle som har bolig med oppholdsrom i underetasjer, eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan, måler radonkonsentrasjonen i sin bolig.

Anbefalingene gjelder også alle andre bygninger der mennesker oppholder seg, som arbeidsplasser og offentlige bygg. Når det gjelder skoler, barnehager og utleieboliger, skal alle slike bygninger være målt for radon, og radonreduserende tiltak skal være iverksatt, innen 1.januar 2014.

Radon 222 utfører ulike typer målinger av radon i inneluft. Vi kan tilby:

  • Langtidsmåling av radon i inneluft ved hjelp av sporfilm.
  • Måling av døgnvariasjoner av radon ved hjelp av loggeutstyr.
  • Korttidsmålinger av radon for øyeblikkelig påvisning av radonkilde ved hjelp av sniffer.

Langtidsmåling med sporfilm

Direktoratet for Strålevern og Atomsikkerhet anbefaler at radonmålinger utføres som langtidsmålinger ved hjelp av sporfilm, helst i vinterhalvåret. Dette fordi radonnivået i et rom kan variere mye fra time til time og fra dag til dag, og fordi radonnivåene er på sitt mest stabile i vinterhalvåret.

Sporfilm er små detektorer på størrelse med en fyrstikkeske, som plasseres ut i oppholdsrom i minimum to måneder (gjerne lengre) i vinterhalvåret. Etter endt måleperiode blir detektorene sendt til avlesing.

Huseier kan også selv utføre denne typen måling. Veiledning og sporfilm fås da tilsendt fra Radon 222. Dette kan bestilles ved å sende en e-post til radon@radon222.no. Huseier plasserer da ut sporfilmene selv, og returnerer dem selv etter en måleperiode på minimum 2 måneder.

Etter ca. 4 uker kan man regne med å få måleresultatet tilsendt.

Radon 222 har inngått et samarbeid med det  firmaet Eurofins Radonlab for analyse av sporfilm.

Måling av døgnvariasjoner ved hjelp av loggeutstyr

I tilfeller der måleresultatet viser forhøyede radonkonsentrasjoner, bør det foretas ytterligere undersøkelser, først og fremst for å få bekreftet eller avkreftet radonproblemet. Dette gjøres ved hjelp av elektroniske måleinstrumenter, også kalt loggere.

Dette er måleinstrumenter som er svært følsomme, og derfor godt egnet til å få oversikt over døgnvariasjonene i radonnivået. Det er spesielt viktig å få oversikt over slike døgnvariasjoner i rom som gjennom sporfilmmålingen har fått påvist radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, da dette er grensen Statens strålevern har satt for iverksetting av radonreduserende tiltak.

Måleinstrumentene settes ut i to til fem døgn og måler døgnvariasjonene i radonkonsentrasjon, temperatur, fuktighet og lufttrykk. Disse opplysningene vil til sammen bidra til et mer sammensatt bilde av radonforekomsten, noe som dermed kan bekrefte eller avkrefte radonproblemet. Radon 222 kan tilby denne typen målinger.

Korttidsmålinger av radon for øyeblikkelig påvisning av radonkilde ved hjelp av sniffer

Viser det seg at loggingen av døgnvariasjonene bekrefter et radonproblem, blir det svært viktig å lokalisere radonkilden. Dette gjøres ved en inspeksjon av den problemutsatte delen av bygningen. Det vil da bli foretatt korttidsmålinger ved hjelp av en såkalt sniffer, et elektronisk måleinstrument som ”lukter” seg fram til radonkilden ved at den suger til seg luft som den øyeblikkelig måler radonkonsentrasjonen i. Radon 222 kan tilby også denne typen målinger.

Når kilden til radonproblemet er lokalisert, vil Radon 222 etter en helhetlig vurdering kunne bistå med forslag og beskrivelser på aktuelle radonreduserende tiltak. Les mer om dette under ”Tiltak” i hovedmenyen.

Radon 222 hjelper deg gjerne med å få målt radonkonsentrasjonen i boligen din.

For mer informasjon, ring 751 13 222, eller bestill sporfilm hos radon@radon222.no