Tiltak mot radon

Statens strålevern anbefaler at radonnivåene holdes så lave som mulig i alle typer bygninger. Radonnivåene får ikke overstige maksimumsgrensen på 200 bq/m3.

Når radonnivået i et eller flere rom overstiger tiltaksgrensen på 100 bq/m3, må tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen alltid utføres.

Radon 222 kan hjelpe deg med forslag og beskrivelser på aktuelle tiltak som kan redusere konsentrasjonen av radon i din bygning.

Tiltak for å redusere radon i eksisterende bygninger:

I eksisterende bygninger, vil det først og fremst være nødvendig å finne kilden til radonproblemet. Deretter vil tiltak for å redusere radonkonsentrasjonen i første omgang dreie seg om å sørge for at radonholdig jordluft ikke trenger inn fra byggegrunnen, noe som kan gjøres ved tetting av hull, sprekker eller åpninger i konstruksjonen. Hvilke tiltak som velges i neste omgang er blant annet avhengig av hustype, ventilasjonsforhold og grunnforhold.

Videre tiltak kan være:

 • Etterisolering av gulv og vegger i kjeller
 • Tettere rørgjennomføringer
 • Ekstra sikring av støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg
 • Balansert ventilasjon
 • Øke antall lufteventiler
 • Endring av trykkforhold, f.eks. ved hjelp av radonbrønn

Radon 222 kan utføre enkle radonreduserende tiltak for deg, om ønskelig.

Tiltak for å redusere radon i nybygg

1. juli 2010 trådte det i kraft nye byggtekniske krav om radon. Slik lyder de nye bestemmelsene som nevnt i Byggteknisk forskrift:

III. Strålingsmiljø. § 13-5. Radon

(1) Bygning skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak slik at innstrømming av radon fra grunn begrenses. Radonkonsentrasjon i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Bygning beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen.

b) Bygning beregnet for varig opphold skal tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres når radonkonsentrasjon i inneluft overstiger 100 Bq/m3.

(3) Annet ledd gjelder ikke dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille kravet i første ledd.

(Kilde: Forskrift om tekniske krav til byggverk)

For bygg under oppføring, kan aktuelle radonreduserende tiltak være å sørge for:

 • radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen
 • tette rørgjennomføringer i gulv og vegger
 • aktiv eller passiv trykksenking av grunnen under bygget
 • et balansert ventilasjonssystem

Radon 222 kan bistå med leveranse av radonsperrer og andre radonreduserende produkter.

Tiltak for å redusere radon i vann

Det finnes flere metoder for å redusere radoninnholdet i vann. Ingen av metodene vil kunne fjerne radon fullstendig, men enkelte løsninger har vist en reduksjonseffekt på minst 95 %, ifølge Statens strålevern.

Radon i husholdningsvann kan reduseres ved hjelp av:

 • lufting, radongassen frigjøres til luft når finfordelt vann blandes med luft
 • lagring, radonkonsentrasjonen halveres da etter hvert fjerde døgn
 • filtrering, ved hjelp av membran eller aktivt kull

Metodene kan også kombineres. I følge Statens strålevern er det i husholdninger med normalt vannforbruk vanligst og mest effektivt med systemer basert på lufting.

For mer informasjon om tiltak mot radon, ta kontakt med Radon 222
på telefon 751 13 222.