Måling av radon i vann

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon. Radongassen har egenskaper ved seg som gjør at den lett overføres fra bergrunnen via brønnvannet og ut i inneluften. Når vannet benyttes i husholdningen til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften.

Vannforsyning fra borebrønner i fast fjell kan derfor, selv ved normalt vannforbruk, gi en betraktelig økt radontilførsel til inneluften i boligen, noe som gir økt risiko for lungekreft.

Ifølge Statens strålevern kan også husholdningsvann gi stråledoser til kroppen ved inntak, men dosene ved å drikke radonholdig vann er små i forhold til dosene ved innånding.

Statens strålevern anbefaler at husholdningsvann fra borebrønn i fast fjell, som benyttes daglig, bør undersøkes for radon.

Ved radonkonsentrasjoner over 500 Bq/l (becquerel per liter) bør radonreduserende tiltak iverksettes.

Tiltaksnivået for radon i vann fra vannverk eller offentlig vannforsyning, som forsyner minst 50 personer eller 20 husstander, er 100 Bq/l. Dette ifølge Drikkevannforskriften.

Radonmålinger i vann kan gjennomføres hele året.

Radon 222 har profesjonelt prøvetakingsutstyr og kompetent personale
som utfører måling av radon i vann.

                                                                         Ta kontakt med oss for mer informasjon på telefon 751 13 222.