Radonmåling

Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet anbefaler at alle måler boligen sin for radon.

Dette fordi alle bygninger bør ha så lave radonkonsentrasjoner som mulig, og fordi disse konsentrasjonene bør være innenfor anbefalte grenseverdier.

I Radon 222 forholder vi oss til Statens stråleverns anbefalte tiltaksgrense og maksimumsgrense.

Tiltaksgrense

Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet anbefaler at tiltak alltid bør iverksettes når radonnivået i et eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3.

Maksimumsgrense

I følge Direktoratet for Strålevern og atomsikkerhet  skal aldri radonkonsentrasjonen overstige 200 Bq/m3.

Alle bygninger skal imidlertid ha så lave radonnivåer som mulig.

Radonmåling i skoler, barnehager og utleieboliger

Fra 1. januar 2011 trådte en strengere strålevernforskrift omkring radon i skoler, barnehager og utleieboliger i kraft. Dette innebærer at det skal måles radon og iverksettes radonreduserende tiltak i alle slike bygninger innen 1. januar 2014. Det er utleiers ansvar å følge opp dette regelverket. Radon 222 har kompetanse og erfaring i å utføre slike radonmålinger.

Radon 222 er tilknyttet Norsk Radonforening.

Radon 222 tilbyr følgende tjenester innen radonmåling

  • Måling av radon i luft, vann og grunn ved hjelp av hensiktsmessig måleutstyr.
  • Langtidsmåling av radon i inneluft ved hjelp av sporfilm.
  • Måling av døgnvariasjoner av radon ved hjelp av loggeutstyr.
  • Korttidsmålinger av radon for øyeblikkelig påvisning av radonkilde ved hjelp av sniffer.
  • Vurdering og beskrivelse av aktuelle radonreduserende tiltak.
  • Utførelse av enkle radonreduserende tiltak.
  • Befaring og inspeksjon utført av erfarne og kompetente konsulenter.

Ta kontakt med oss på telefon 751 13 222 for nærmere informasjon.